Łódzki Szkolny Związek Sportowy
90-542 Łódź, ul Żeromskiego 115 | tel. 42 630 73 45 | tel. 42 630 73 46 | faks 42 630 73 42
lszs@lszs.pl| dzialsportu@lszs.pl | ksiegowosc@lszs.pl | orlikowa@lszs.pl
PEKAO S.A. 39 1240 3073 1111 0010 3838 1260


2024

Łódzki Szkolny Związek Sportowy informuje, że ogłoszono konkurs na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2024.
W związku z powyższym prosimy o nadesłanie w formie mailowej (sks@lszs.pl) wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2024 według poniższego wzoru. Wstępna deklaracja uczestnictwa w programie jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przesłanie wstępnej deklaracji uczestnictwa nie gwarantuje zakwalifikowania do programu. Deklarację przesyłąmy dla każdrej grupy oddzielnie.

Wstępna deklaracja uczestnictwa w programie Szkolny Klub Sportowy:
 1. Powiat:
 2. Gmina
 3. Miejscowość
 4. Szkoła
 5. Nazwisko i imię nauczyciela
 6. Liczba uczestników ogółem
 7. Chłopcy
 8. Dziewczęta

Komplet właściwych dokumentów zgłoszeniowych do programu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego po ogłoszeniu wyników konkursu i wyłonieniu operatora wojewódzkiego, które nastąpi do dnia 04 marca 2024r. Data rozpoczęcia realizacji zajęć oraz ostateczna liczba grup objętych dofinansowaniem będzie uzależniona od wyników konkursu!

Główne warunki realizacji programu:
 • program będzie realizowany od dnia określonego w umowie-zlecenia do dnia 21 czerwca 2024r.
 • program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 • program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
 • jedna grupa ćwiczebna musi składać się wyłącznie z uczniów jednej szkoły, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły;
 • grupa ćwiczebna musi się składać z min. 15 uczestników;
 • w jednej szkole (do 300 uczniów) mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy ćwiczebne, a w szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej (3 grupa zostanie utworzona w miarę posiadanych środków finansowych);
 • zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika (łącznie każda grupa powinna przeprowadzić maks. 50 godzin zajęć – 50 godzin zajęć x 60,00 złotych = 3.000,00 złotych);
 • w przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy);
 • osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
 • zajęcia sportowe z jedną grupą może realizować wyłącznie 1 nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
 • wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych będzie wypłacane na podstawie umowy - zlecenia w wysokości 60 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut);
 • uczestnikami zajęć powinni być uczniowie niebiorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych; uczestnicy zajęć – uczniowie nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Link do informacji na stronie MSiT:
https://www.gov.pl/web/sport/rozpoczyna-sie-nabor-na-operatorow-programu-szkolny-klub-sportowy--edycja-2024


2023

Uprzejmie informujemy, że Łódzki Szkolny Związek Sportowy rozpoczyna nabór do programu "Szkolny Klub Sportowy" 2023.

Szczegółowa dokumentacja znajduje się w zakładkach powyżej - Program SKS, Dokumenty zgłoszeniowe

Nabór do programu "Szkolny Klub Sportowy" 2023 trwa do 28.02 2023. Jest to nieprzekraczalny termin, liczy się data złożenia wniosku lub data stempla pocztowego.

Liczba grup w naborze jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Przypominamy, że zgodnie z założeniami programu "Szkolny Klub Sportowy" 2023 w jednej szkole (do 300 uczniów) mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne, a w szkołach liczących (powyżej 300 uczniów) dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej.

Wyniki naboru do programu "Szkolny Klub Sportowy" 2023 będą ogłoszone do końca marca 2023. Zakwalifikowane do programu "Szkolny Klub Sportowy" 2023 osoby otrzymają mailowo numer umowy zlecenia. Umowa zlecenia będzie zawierana na okres od 30 stycznia 2023 do 15 grudnia 2023 (70 godzin zajęć).

W celu zgłoszenia się do programu na rok 2023 należy dostarczyć osobiście lub przesłać listownie do Biura Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego następujące dokumenty:
 1. zgłoszenie do programu
 2. porozumienie o współpracy od 30.01.2023
 3. umowa zlecenia na rok 2023 dla nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia w ramach Programu SKS
 4. załącznik nr 1 do umowy -zlecenia
 5. oświadczenie podatkowe do umowy zlecenia
 6. oświadczenie o nie figurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.
Na daną chwilę nie mamy informacji o naborze grup WHO.

Przypominamy o obowiązku wgrywania zgód przy każdym uczestniku z podpisem opiekuna ustawowego. Zgody do pobrania na www.lszs@lszs.pl lub na stronie internetowej www.szkolnyklubsportowy.pl

Bardzo ważne:
rozliczenia należy przysyłać do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni w grudniu do 15 dnia miesiąca.
2022

Uprzejmie informujemy, że Łódzki Szkolny Związek Sportowy rozpoczyna nabór uzupełniający do programu "Szkolny Klub Sportowy" 2022.

Szczegółowa dokumentacja znajduje się w zakładkach powyżej - Program SKS, Dokumenty zgłoszeniowe

Nabór uzupełniający do programu "Szkolny Klub Sportowy" 2022 trwa do 20 września 2022. Jest to nieprzekraczalny termin, liczy się data złożenia wniosku lub data stempla pocztowego.

Liczba grup w naborze uzupełniającym jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Przypominamy, że zgodnie z założeniami programu "Szkolny Klub Sportowy" 2022 w jednej szkole (do 300 uczniów) mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne, a w szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej.

Wyniki naboru uzupełniającego do programu "Szkolny Klub Sportowy" 2022 będą ogłoszone do końca września 2022. Zakwalifikowane do programu "Szkolny Klub Sportowy" 2022 osoby otrzymają telefonicznie lub mailowo numer umowy zlecenia. Umowa zlecenia będzie zawierana na okres od 01 września 2022 do 15 grudnia 2022 (26 godzin zajęć).

W celu zgłoszenia się do programu na rok 2022 należy dostarczyć osobiście lub przesłać listownie do Biura Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego następujące dokumenty:
- zgłoszenie do programu
- porozumienie o współpracy od 01.09.2022 (skan z podpisem)
- umowa zlecenia dla nauczyciela wf prowadzące zajęcia w ramach programu od 01.09.2022 (skan z podpisem)
- oświadczenie podatkowe do umowy zlecenia
- oświadczenie o nie figurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.
Nauczyciele, którzy już uczestniczą w projekcie, a chcą utworzyć kolejną grupę zgodnie z a założeniami programu, wysyłają tylko zgłoszenie i umowę-zlecenie.


Łódzki Szkolny Związek Sportowy przedstawia szczegółową dokumentację (w zakładkach powyżej - Program SKS, Dokumenty zgłoszeniowe) dotyczącą realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy w 2022 roku - w tym Regulamin i wzory oświadczeń uczestnika programu i przedstawiciela ustawowego uczestnika

O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Będzie również brana pod uwagę punktualność i rzetelność realizacji programu w poprzednich edycjach.

W celu zgłoszenia się do programu na rok 2022 należy dostarczyć do Biura Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego osobiście lub tradycyjną pocztą (nie przyjmujemy dokumentacji przesłanej elektronicznie!!!) podpisane przez prowadzacego oraz dyrektora szkoły następujące dokumenty:

- zgłoszenie do programu
- porozumienie o współpracy
- umowa zlecenia dla nauczyciela wf prowadzące zajęcia w ramach programu
- oświadczenie podatkowe do umowy zlecenia
- oświadczenie o nie figurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.


2021

Uprzejmie informujemy, że Łódzki Szkolny Związek Sportowy rozpoczyna nabór uzupełniający do programu "Szkolny Klub Sportowy" 2021.

Szczegółowa dokumentacja znajduje się w zakładkach powyżej - Program SKS, Dokumenty zgłoszeniowe

Nabór uzupełniający do programu "Szkolny Klub Sportowy" 2021 trwa do 20 września 2021. Jest to nieprzekraczalny termin, liczy się data złożenia wniosku lub data stempla pocztowego.

Liczba grup w naborze uzupełniającym jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Przypominamy, że zgodnie z założeniami programu "Szkolny Klub Sportowy" 2021 w jednej szkole (do 300 uczniów) mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne, a w szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej.

Wyniki naboru uzupełniającego do programu "Szkolny Klub Sportowy" 2021 będą ogłoszone do końca września 2021. Zakwalifikowane do programu "Szkolny Klub Sportowy" 2021 osoby otrzymają telefonicznie lub mailowo numer umowy zlecenia. Umowa zlecenia będzie zawierana na okres od 01 września 2021 do 15 grudnia 2021 (26 godzin zajęć).

W celu zgłoszenia się do programu na rok 2021 należy dostarczyć osobiście lub przesłać listownie do Biura Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego następujące dokumenty:
- zgłoszenie do programu
- porozumienie o współpracy od 01.09.2021 (skan z podpisem)
- umowa zlecenia dla nauczyciela wf prowadzące zajęcia w ramach programu od 01.09.2021 (skan z podpisem)
- oświadczenie podatkowe do umowy zlecenia
- oświadczenie o nie figurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Lista zakwalifikowanych szkół do Programu SKS w 2021 roku

Informujemy, że w zakładce Dokumenty rozliczeniowe zamieściliśmy wzory rachunków.

WAŻNE!
Informujemy, że w związku z ograniczeniami w realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy w miesiącach styczeń – luty 2021 wynikającymi z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zmieniły zasady organizacji zajęć sportowych, zwracamy uwagę na następujące kwestie dotyczące rozliczania zajęć:
 1. Od dnia 1 stycznia do dnia 11 lutego obowiązywał zakaz organizowania zajęć sportowych poza przypadkami ściśle określonymi w w/w Rozporządzeniu Rady Ministrów, tzn. działalność sportowa polegająca na organizacji współzawodnictwa, zajęć, wydarzeń i imprez sportowych była dopuszczalna w przypadku, gdy dotyczyła zawodników pobierających z tego tytułu wynagrodzenie lub stypendium, o którym mowa w ustawie o sporcie, lub będących członkami kadry narodowej, lub uczestniczących w rozgrywkach ligi zawodowej, ewentualnie – w stosunku do dzieci i młodzieży – jeżeli są organizowane przez odpowiedni polski związek sportowy. Zajęcia Programu Szkolny Klub Sportowy nie mieściły się w żadnej z powyższych kategorii, więc za ten okres zajęcia SKS nie będą rozliczane.

 2. Od dnia 12 lutego do dnia 28 lutego 2021 r. rozszerzona została możliwość prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w zakresie:
  • otwarcia obiektów sportowych na powietrzu (m.in. orliki, lodowiska itp.) – z wyłączeniem obiektów „pod balonem”,
  • otwarcia kortów tenisowych na otwartym powietrzu, jak i krytych, przy czym na jednym korcie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób,
  • otwarcia basenów,
  • otwarcia stoków narciarskich.
  Zmiany te umożliwiły korzystanie z basenów, kortów tenisowych oraz obiektów sportowych na otwartym powietrzu również w ramach zajęć sportowych dla osób amatorsko uprawiających sport, co oznacza, że w takim i tylko takim trybie mogą być realizowane zajęcia w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy. W związku z powyższym tylko zajęcia, które w elektronicznym dzienniku SKS zostaną opisane, jako prowadzone na obiektach otwartych, basenach lub kortach tenisowych mogą zostać rozliczone.
Łódzki Szkolny Związek Sportowy został zobowiązany do zweryfikowania zasadności finansowania zajęć przeprowadzonych w w/w terminach, tj. od dnia 12 lutego do dnia 28 lutego 2021r.

Jednocześnie przypominamy, że do programu "Szkolny Klub Sportowy" w roku 2021 zostały zakwalifikowane tylko i wyłacznie te osoby, które otrzymały mailowo lub telefonicznie numer umowy zlecenia. Pozostałe osoby, ze względu na wyczerpany limit miejsc, są na liście rezerwowej.

Z powodu wyczerpania limitu miejsc nabór wniosków został zakończony!

Oficjalna informacja dotycząca realizacji Programu SKS 15-28.02.2021 w świetle ostatnich zmian w obostrzeniach w terminie.

Uprzejmie informujemy, że Łódzki Szkolny Związek Sportowy został operatorem wojewódzkim programu "Szkolny Klub Sportowy" na rok 2021.

Nabór wniosków do nowej edycji programu SKS 2021 trwa do 20 lutego 2021. Jest to nieprzekraczalny termin, liczy się data złożenia wniosku lub data stempla pocztowego.

Liczba grup w nowej edycji SKS 2021 jest ograniczona. W porównaniu z rokiem poprzednim limit został zmniejszony o ponad 350 grup ćwiczebnych! W związku z tym, przy naborze na nową edycję programu liczy się kolejność zgłoszeń.

W pierwszej kolejności kwalifikowane do programu będą maksymalnie 2 grupy ćwiczebne. Dodatkowa, 3 grupa ćwiczebna w szkole będzie zakwalifikowana do programu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy pozostaną wolne miejsca.

Wyniki naboru do nowej edycji SKS 2021 będą ogłoszone do końca lutego 2021. Zakwalifikowane do programu SKS 2021 osoby otrzymają telefonicznie lub mailowo numer umowy zlecenia.

Łódzki Szkolny Związek Sportowy przedstawia szczegółową dokumentację (w zakładkach powyżej - Program SKS, Dokumenty zgłoszeniowe) dotyczącą realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy w 2021 roku - w tym Regulamin i wzory oświadczeń uczestnika programu i przedstawiciela ustawowego uczestnika

Program będzie realizowany od 18 stycznia 2021

W celu zgłoszenia się do programu na rok 2021 należy przesłać do Biura Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego wyłącznie listownie następujące dokumenty:

- zgłoszenie do programu
- porozumienie o współpracy (skan z podpisem)
- umowa zlecenia dla nauczyciela wf prowadzące zajęcia w ramach programu (skan z podpisem)
- oświadczenie podatkowe do umowy zlecenia
- oświadczenie o nie figurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.

2020

Łódzki Szkolny Związek Sportowy przedstawia szczegółową dokumentację (w zakładkach powyżej - Program SKS, Dokumenty zgłoszeniowe, Dokumenty rozliczeniowe) dotyczącą realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy w 2020 roku.

UWAGA!
1. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie, decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Niezbędne dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć osobiście lub listownie wyłącznie w formie papierowej.

Ze względu na konieczność utworzenia ponad 1000 grup ćwiczebnych oraz szczegółową analizę nadsyłanych dokumentów zgłoszeniowych, wszelkich informacji telefonicznych o Programie będziemy udzielać tylko i wyłącznie w uzasadnionych i wyjątkowych sytuacjach.


Informujemy, że Łódzki Szkolny Związek Sportowy został Operatorem Wojewódzkim projektu SKS w 2020


2019

Informujemy, że w zakładce "Dokumenty zgłoszeniowe" zamieściliśmy wzór nowej umowy dla nauczyciela przejmującego grupę


Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki tworzenie od września nowych grup w ramach programu Szkolny Klub Sportowy nie będzie możliwe. Podpisywanie nowych umów z nauczycielami jest możliwe tylko w przypadku przejęcia grupy po innym nauczycielu.


Informujemy, że na stronie zamieściliśmy materiały prasowe dotyczące realizacji Programu SKS w naszym województwie:

Dziennik Łódzki - SKS w SP w Bratoszewicach
Dziennik Łódzki - SKS w SP 1 w Łodzi
Dziennik Łódzki - SKS w Drzewicy
Dziennik Łódzki - SKS w Rembieszowie
Dziennik Łódzki - SKS w SOSW 4 w Łodzi
Dziennik Łódzki - SP w Kwaskowie


Tych z Państwa, którzy po wakacjach planują zmiany w prowadzonych grupach SKS (rozwiązanie grupy, utworzenie nowej), prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety.
Ankieta nie dotyczy grup prowadzonych w gimnazjach, o których wiemy już, że kończą się wraz z końcem czerwca.
Ankieta nie dotyczy również zmian w składzie osobowym grupy (np. odejście części uczniów i nabór nowych).

Wypełnioną ankietę prosimy odesłać na adres: sks@lszs.pl w terminie do 24 czerwca 2019
ANKIETA


Pierwsza połowa III edycji #ProgramSKS powoli dobiega końca i już niebawem wakacyjna przerwa.
Zanim jednak to nastąpi, pragniemy bardzo serdecznie podziękować za współpracę i zaangażowanie w realizację programu. Życzymy wspaniałych wakacji, wytchnienia i oczywiście wielu sportowych przygód.

Pragniemy również docenić uczestników zajęć SKS i w pewien sposób ich wyróżnić! W związku z tym zachęcamy do skorzystania z DYPLOMÓW
Zdjęcia z wręczenia dyplomów można publikować na FB SKS

Do aktywności na Facebook’u serdecznie zachęcamy, ponieważ jeszcze w tym roku szkolnym przewidujemy konkursy i inne atrakcje, w których do zdobycia będą m.in. SKS-owe koszulki i piłka z autografami reprezentacji siatkarzy. Obserwujcie profil Szkolny Klub Sportowy (kliknijcie - lubię to) i zaproście do polubienia swoich podopiecznych i/lub ich rodziców żebyśmy razem mogli rozwijać #społecznośćSKS.

Wychodzimy z założenia, że razem możemy więcej i zapraszamy Was do wspólnego kibicowania polskim lekkoatletom. Ruszyliśmy właśnie z rekrutacją grup SKS na 65. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego, który odbędzie się 16 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
Mamy dla Was bezpłatne bilety i koszulki z logo SKS – szczegółowe info znajdziecie w zakładce Rejestracja #SKSnaŚląskim w Dzienniku SKS.
Jeśli zastanawiacie się czy warto przyjechać na Stadion Śląski, zobacz film z ubiegłorocznej edycji Memoriału:


Informujemy, że na stronie zamieściliśmy materiały prasowe dotyczące realizacji Programu SKS w naszym województwie w Łodzi (SP 1) Drzewicy, Rembieszowie, Łodzi (SOSW 4) i Kwaskowie
Dziennik Łódzki - SKS w SP 1 w Łodzi
Dziennik Łódzki - SKS w Drzewicy
Dziennik Łódzki - SKS w Rembieszowie
Dziennik Łódzki - SKS w SOSW 4 w Łodzi
Dziennik Łódzki - SP w Kwaskowie


Zmiana terminu przeprowadzenia testów

Informujemy, że obecna edycja testów sprawnościowych rozpoczęła się 9 kwietnia, a jej zakończenie ze względu na strajk zostaje przesunięte na 16 czerwca. Oznacza to, że do 16 czerwca należy rozpocząć test w dzienniku elektronicznym, przeprowadzić go w swojej grupie w ciągu 21 dni od dnia rozpoczęcia, a następnie wprowadzić wyniki do systemu.

Pismo Instytutu Sportu


Rozpoczynamy wiosenną edycję testów sprawnościowych!

W Dzienniku SKS została uruchomiona możliwość rozpoczęcia testów w grupach ćwiczebnych. Od momentu rozpoczęcia testu w Dzienniku na jego uzupełnienie jest 21 dni, po tym czasie test zmienia status na: przeterminowany. Na realizację testów mają Państwo czas do 3 czerwca 2019

Przed rozpoczęciem przeprowadzania testów i wprowadzania ich wyników do Dziennika SKS prosimy o zapoznanie się z instrukcją. Zachęcamy również do pobrania i wydrukowania arkusza pomocniczego.

Pomocnym narzędziem przy wprowadzaniu wyników testów jest aplikacja mobilna SKS. Zachęcamy do pobrania jej ze sklepu Google Play.

Przypominamy, że zgodnie z Decyzją nr 49 Ministra Sportu i Turystyki realizacja testów sprawnościowych jest jednym z kluczowych elementów Programu SKS i do przeprowadzenia ich zobowiązaliście się Państwo podpisując z nami umowę.

Testy sprawnościowe - wiosna 2019 | Tabele pomocnicze do testów


Realizacja Programu SKS w okresie planowanych strajków:
1. Zajęcia w mogą być prowadzone po godzinach strajku tj. po godzinie 15 lub 16 w zależności od godzin, w których trwa protest.
2. W przypadku prowadzenia zajęć SKS w godzinach protestu, Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć wysoką karę finansowa.


Informujemy, że na stronie zamieściliśmy materiały prasowe dotyczące realizacji Programu SKS w naszym województwie w Drzewicy i Rembieszowie
Dziennik Łódzki - SKS w Drzewicy | Dziennik Łódzki - SKS w Rembieszowie | Dziennik Łódzki - SKS w SOSW 4 w Łodzi
Dziennik Łódzki - SP w Kwaskowie


Informujemy, że rozliczenie zajęć za styczeń można dostarczyć wraz z lutowym do 10 marca br. W kolejnych miesiącach prosimy rozliczać się co miesiąc.
Przypominamy również, że zajęcia w Dzienniku SKS wpisujemy od 16 stycznia (zajęcia wpisane przed tym terminem nie będą rozliczane).Bartosz Kurek o Programie SKS
Dodatkowe ważne informacje o programie SKS:
 1. Dostęp do Dziennika SKS będzie możliwy od 29 stycznia 2019
 2. Rejestracji nowego konta nauczyciel dokonuje na stronie: www.szkolnyklubsportowy.pl/rejestracja - Po zalogowaniu należy zaakceptować politykę prywatności i regulamin RODO, uzupełnić lub zaktualizować dane nauczyciela, dodać placówkę, dodać grupę ćwiczebną, a następnie dopisać do grupy uczniów. Nauczyciel kontynuujący grupę weryfikuje uczniów z poprzedniej edycji - przenosi ucznia na stałe do archiwum, gdy uczeń już nie chodzi na zajęcia SKS lub dodaje ucznia do grupy, gdy uczeń nadal chodzi na zajęcia. Po akceptacji przez Operatora Wojewódzkiego można korzystać z pełnej wersji dziennika.
 3. Podstawą wypłaty będzie dostarczenie do biura do 10 dnia kolejnego miesiąca w formie papierowej 2 dokumentów: wydruku z Dziennika SKS podstemplowanego i podpisanego przez dyrekcję szkoły (po wypełnieniu całego miesiąca wchodzimy w zakładkę: Rozliczenia, wybieramy odpowiedni miesiąc i pobieramy plik w formacie pdf) oraz rachunku na odpowiednią ilość godzin pobranego z naszej strony internetowej (w zakładce: Dokumenty rozliczeniowe).
 4. Od przystępujących do grupy uczestników należy zebrać nowe oświadczenia przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) a w przypadku dorosłych uczestników oświadczenia pełnoletniego uczestnika. Druki są w nowych wersjach, więc w przypadku kontynuacji grupy z poprzedniej edycji musimy zebrać zgody raz jeszcze. Tym razem oświadczenia są bezterminowe i będą obowiązywały w następnych latach. Papierowe wersje zgód przechowuje nauczyciel przez czas trwania Programu a skany (ewentualnie wyraźne zdjęcia) należy wgrać przy każdym uczestniku w Dzienniku SKS.
 5. Prosimy o umieszczenie w widocznym miejscu w szkole plakatów/informacji o Programie SKS z terminem zajęć i nazwiskiem nauczyciela prowadzącego. Plakaty można pobrać i samodzielnie wydrukować z naszej lub ogólnopolskiej strony Programu. Zachęcamy również dyrekcję szkoły, w której prowadzone są zajęcia do umieszczenia na stronie szkoły logotypu i banera Programu SKS. Warto się pochwalić uczestnictwem w programie!
 6. W przypadku odwołania lub przekładania zajęć prosimy o odwołanie zajęć w Dzienniku SKS na bieżąco oraz pozostawienie stosownej informacji na portierni/w sekretariacie szkoły/na tablicy ogłoszeń.
 7. Informujemy, iż Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, Operator krajowy Programu SKS oraz Łódzki Szkolny Związek Sportowy, Operator wojewódzki, rozpoczynają wizytacje zajęć w szkołach uczestniczących w programie. Wizytacje są zarówno zapowiedziane (informujemy telefonicznie o możliwości kontroli) jak i niezapowiedziane (wizytujemy zajęcia na podstawie harmonogramu z dziennika elektronicznego).
 8. Pismo z Instytutu Sportu


  Rozpoczynamy rekrutację do Programu SKS!

  Aby przystąpić do Programu należy dostarczyć wyłącznie w formie papierowej (pocztą tradycyjną lub osobiście) do biura Łódzkiego SZS następujące 5 dokumentów:

  Uwaga!
  Dla każdej grupy ćwiczebnej należy przygotować oddzielny komplet dokumentów!
  :
  1. umowa- zlecenie (wypełnia nauczyciel)
  2. oświadczenie do celów podatkowych (wypełnia nauczyciel)
  3. oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnych (wypełnia nauczyciel)
  4. porozumienie o współpracy (wypełnia Dyrekcja szkoły)
  5. zgłoszenie szkoły (wypełnia nauczyciel i Dyrekcja szkoły)
  Niekompletne lub nieczytelne dokumenty nie będą brane pod uwagę.

  W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

  Łódzki Szkolny Związek Sportowy nie odsyła dokumentów, przyjmujemy jedynie dokumenty podpisane i podstemplowane.

  Uwaga!
  Potwierdzeniem zakwalifikowania się do Programu SKS będzie otrzymanie maila z numerem umowy.


  Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa w Programie.

  Ważna zmiana ilości grup w szkołach!
  1. Szkoła każdego typu do 300 uczniów - maksymalnie 2 grupy ćwiczebne
  2. Szkoła każdego typu powyżej 300 uczniów - maksymalnie 3 grupy ćwiczebne
  3. Szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe do których włączono klasy z likwidowanych gimnazjów nie mogą zgłaszać dodatkowych grup gimnazjalnych!!! W takiej szkole mogą funkcjonować maksymalnie 2 lub 3 grupy zgodnie z pkt 1-2.
  Program rozpoczyna się 16 stycznia 2019 i taka data widnieje na dokumentach. Zapisy w Dzienniku SKS prosimy zaczynać również od tej daty.

  Od przystępujących do grupy uczestników należy zebrać nowe oświadczenia przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) a w przypadku dorosłych uczestników oświadczenia pełnoletniego uczestnika.
  Druki są w nowych wersjach, więc w przypadku kontynuacji grupy z poprzedniej edycji musimy zebrać zgody raz jeszcze. Tym razem oświadczenia są bezterminowe i będą obowiązywały w następnych latach.

  Wszystkie wyżej wymienione dokumenty będą dostępne na naszej stronie www.lszs.pl

  W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt.

  Do obsługi Programu SKS (pytania, rozliczenia itp.) należy korzystać wyłącznie z adresu mailowego

  sks@lszs.pl

  (Sprawy przesyłane na inny adres ŁSZS nie będą rozpatrywane !!!)
  14 listopada odbyła się impreza sportowo-promocyjna Programu SKS pt. SKSonTour. W hali Chojeńskiego Klubu Sportowego zorganizowano w dwóch turach obwód stacyjny podczas którego uczestnicy poznawali nowoczesne formy aktywności oraz byli poddawani testom sprawności fizycznej na 11 stacjach sportowych takich jak: refleksomierz, drążek + siła uścisku, ergometry wioślarskie, speedball, skateboard, pierwsza pomoc, bieg wahadłowy, skok w dal, zwis na drążku, siatkówka i fotobudka. Było mnóstwo emocji i zaangażowania, sportowej rywalizacji i dużo dobrej zabawy.

  Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, główny organizator imprezy, zaprosił do udziału w wydarzeniu Piotra Małachowskiego, mistrza świata w rzucie dyskiem, Jakuba Przygońskiego, zdobywcę Pucharu Świata FIA w rajdach terenowych oraz reprezentantki Polski w siatkówce plażowej, Jagodę Gruszczyńską i Aleksandrę Gromadowską.

  Relacja w Dzienniku Łódzkim | Relacja na stronie SKS | Fotoreportaż na FB SKS  Rozpoczynamy rekrutację do SKSonTour, który odbędzie się w Łodzi 14.11.2018 r. w hali Chojeńskiego Klubu Sportowego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 18.

  SKSonTour to cykl wydarzeń sportowych organizowanych w całej Polsce w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy. Jest to pilotażowy projekt identyfikacji talentów sportowych mający na celu promocję Programu Szkolny Klub Sportowy oraz integrację jego uczestników. Mimo, że brzmi to poważnie, w tym wszystkim najważniejsza jest dobra zabawa!

  Głównym założeniem SKSonTour jest realizacja obwodu stacyjnego, podczas którego uczestnicy będą poznawali nowoczesne formy aktywności fizycznej oraz będą poddawani testom sprawności fizycznej.

  SKSonTour to aktywności grup SKS na 11 różnorodnych stacjach sportowych (obwód stacyjny - uczestnicy będą przechodzić między stacjami):
  1. WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY
  2. DESKOROLKA
  3. WIOŚLARSTWO
  4. SPEED-BALL
  5. STACJA MISTRZÓW
  6. FOTOBUDKA
  7. SKOK W DAL + PLATFORMA DYNAMOTERYCZNA
  8. ZWIS NA DRĄŻKU + SIŁA UŚCISKU
  9. REFLEKSOMIERZ
  10. BIEG WAHADŁOWY
  11.TEST GIBKOŚCI + POMIARY ANTROPOMETRYCZNE

  W każdym wydarzeniu z cyklu SKSonTour wezmą udział 22 grupy SKS (po 20 osób każda) z danego województwa.

  SKSonTour będzie podzielony na dwie części:
  • sesja przedpołudniowa (godz. 9-12, rejestracja od godz. 8) – 11 młodszych grup (klasy 4-6),
  • sesja popołudniowa (godz. 13-16, rejestracja od godz. 12:15) – 11 starszych grup (klasy 7-8/klasy gimnazjalne lub liceum).

  Zgłoszenia dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia SKS poprzez wysłanie maila ze zgłoszeniem. Zgłaszający grupę (20 osób) zapewnia, że we własnym zakresie zorganizuje transport swojej grupy (organizator nie pokrywa kosztów transportu) i deklaruje, że dostarcza zgody rodziców na udział dzieci w SKSonTour (wzór oświadczenia zostanie przesłany zrekrutowanym nauczycielom).

  Zgłoszenie musi być wysłane na maila: biuro@szkolnyklubsportowy.pl i powinno zawierać następujące informacje:
  województwo, imię i nazwisko nauczyciela, nr telefonu, e-mail, szkoła, grupa – nazwa grupy i określenie młodsza czy starsza.

  Czasu zostało niewiele więc zachęcamy do jak najszybszych zgłoszeń. Ostateczny termin zgłoszenia dla nauczycieli upływa 7.11.2018

  Decyzję o wyborze grup podejmą operatorzy – wojewódzki i krajowy i poinformują o tym zgłoszonych nauczycieli.

  Do zobaczenia niebawem!


  26 września br. w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie została zorganizowana konferencja dla nauczycieli biorących udział w Programie SKS. Na konferencji pojawiło się 230 nauczycieli z całej Polski w tym również z województwa łódzkiego. SKS nie tylko upowszechnia sport ale także edukuje!"

  Relacja z konferencji | Fotogaleria | Fotoreportaż nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 153 w Łodzi


  Rozpoczynamy jesienną turę testów sprawnościowych

  W dniu 24.09 br. w dzienniku elektronicznym SKS zostanie uruchomiona możliwość wprowadzania wyników jesiennej edycji testów. Będzie to możliwe do dnia 12.11.2018.
  Oznacza to, że w terminie 24.09-12.11 br. należy uruchomić test w dzienniku elektronicznym (w zakładce: Testy sprawnościowe). Od momentu rozpoczęcia testu w systemie na jego uzupełnienie jest 21 dni. Po upływie tego terminu przesłanie wyników testów nie będzie możliwe.

  Zgodnie z Decyzją Ministra nr 56 każdy nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach Programu SKS jest zobowiązany do realizacji testów sprawności fizycznej wśród swoich podopiecznych.
  Obowiązkowe testy składają się z pomiarów somatycznych (masa i wysokość ciała) oraz trzech prób sprawności (zwis na drążku na ugiętych ramionach, bieg krótki - 50m i bieg długi - 600/800/1000 m). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się nieprzeprowadzanie prób u uczniów, którzy nie są w stanie wykonać testów lub ich realizacja mogłaby zagrażać zdrowiu.

  Zalecamy również, aby dokładnie zapoznać się z instrukcją wprowadzania testów, ponieważ często powodem niewysłania wyników testów były błędy przy wprowadzaniu ich do systemu.

  zaktualizowana instrukcja testów

  Pismo z Instytutu Sportu- Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie


  Zapraszamy na konferencję dla nauczycieli uczestniczących w Programie SKS pt. NOWOCZESNE ZAJĘCIA SKS, która odbędzie się 26 września 2018 na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
  Rejestracji dokonuje sam nauczyciel poprzez Dziennik SKS (zakładka: Konferencja) do dnia 20.09.2018 do godz. 23:59. Podczas rejestracji należy wybrać jeden typ zajęć w każdej z czterech sekcji.
  Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.
  Zaproszenie


  Zamieszczamy pismo do nauczycieli z Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego na inaugurację roku szkolnego 2018/19


  Dnia 10 września 2018 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się konferencja promująca Program Szkolny Klub Sportowy z udziałem premiera Mateusz Morawieckiego, ministra sportu i turystyki Witolda Bańki oraz dyrektor Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego Urszuli Włodarczyk. Fotorelacja z konferencji | Relacja TVP3 z konferencji


  Informujemy, że rozpoczynamy dodatkowy nabór do Programu Szkolny Klub Sportowy na okres od 03 września do 30 listopada 2018
  Otrzymaliśmy oficjalną zgodę z Ministerstwa Sportu i Turystyki na otwieranie nowych grup w szkołach nie biorących dotychczas udziału w Programie oraz trzecich grup w dużych szkołach uczestniczących w Programie SKS.

  Istotną zmianą w stosunku do wcześniejszych zapowiedzi jest ilość uczniów warunkująca utworzenie trzeciej grupy w dużej szkole, biorącej udział w Programie SKS. Będzie ona mogła zostać utworzona w szkole liczącej powyżej 300 uczniów.

  Aby zakwalifikować się do Programu SKS należy dostarczyć osobiście bądź listownie do Biura Łódzkiego SZS w terminie do 28 września następujące dokumenty:
  - Zgłoszenie szkoły (wypełnia nauczyciel i dyrekcja szkoły)
  - porozumienie partnerskie ze szkołą (wypełnia dyrekcja szkoły),
  - Umowa zlecenie (wypełnia nauczyciel)
  - oświadczenie do celów podatkowych (wypełnia nauczyciel)
  - oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (wypełnia nauczyciel).

  W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

  Potwierdzeniem zakwalifikowania się do Programu SKS będzie otrzymanie maila z nadanym numerem umowy, który należy wpisywać co miesiąc na rachunku.

  Łódzki Szkolny Związek Sportowy nie odsyła dokumentów zgłoszeniowych. Jeśli ktoś życzy sobie kopię dokumentów, prosimy o wypełnienie dokumentów w 2 egzemplarzach lub zeskanowanie wypełnionych dokumentów.

  Uwaga!
  Nauczyciele, którzy zgłaszają utworzenie trzeciej grupy w szkole biorącej udział w Programie SKS nie muszą dostarczać porozumienia partnerskiego ze szkołą. Ci z Państwa, którzy złożyli już wcześniej oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym nie muszą tego robić ponownie.
  Informujemy że od września będziemy mieli możliwość otwierania nowych grup SKS zarówno w nowych szkołach, jak i w tych uczestniczących już w Programie SKS (trzecia grupa będzie mogła zostać utworzona w dużej szkole, powyżej 500 uczniów). Zainteresowanych nauczycieli i szkoły prosimy o wypełnienie deklaracji, którą załączamy i odesłanie jej w terminie do 18.07.2018 na adres: sks@lszs.pl

  Deklaracja nie jest formalnym przystąpieniem do Programu SKS. Po uzyskaniu zgody operatora wojewódzkiego należy dostarczyć dokumenty zgłoszeniowe do programu.
  Potwierdzenie zakwalifikowania się zostanie wysłane mailowo na adres nauczyciela prowadzącego grupę.


  Tych z Państwa, którzy nie będą kontynuowali grup SKS od września 2018 r. prosimy o wypełnienie załączonej tabeli i odesłanie jej na adres: sks@lszs.pl


  29 czerwca br. w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie odbyła się Konferencja Operatorów Programu SKS. Spotkanie rozpoczął wykład motywacyjny psychologa sportowego Dariusza Nowickiego.
  Następnie odbyło się spotkanie z radcą prawnym Moniką Trzcińską dotyczące wprowadzenia RODO.
  Podczas spotkania zostało podsumowane funkcjonowanie programu w pierwszym półroczu roku 2018, a także skupiono się na działaniach ewaluacyjnych. Przedstawiono najważniejsze wnioski dotyczące badań nieprawidłowości i masy ciała pośród uczestników programu SKS.
  Z kolei przedstawiciel AWF w Warszawie, dr Janusz Dobosz, omówił istotę i główne założenia testów sprawnościowych przeprowadzanych przez nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu.
  Dyskutowaliśmy także na temat przyszłości programu w kolejnym roku, jego celach oraz szansach i możliwościach, jakie daje kolejna edycja programu Szkolny Klub Sportowy.

  Relacja z konferencji Prezentacja z konferencji


  Na stronie zamieszczamy dyplom dla uczestników Programu SKS, który można wydrukować i rozdać dzieciom i młodzieży w podziękowaniu za aktywne uczestnictwo w zajęciach.


  Bardzo ważne i pilne!

  W związku z obowiązkiem sprawdzenia w Rejestrze Sprawców Przestępstw Na Tle Seksualnym wszystkich osób zatrudnionych w ramach Programu SKS, pilnie prosimy o wypełnienie i własnoręczne podpisanie oświadczenia o niefigurowaniu w ww. rejestrze. Należy je dostarczyć osobiście lub listownie do naszego biura lub przesłać w formie skanu e-mailem na adres sks@lszs.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2018

  OŚWIADCZENIE


  Poniżej przekazujemy pismo z Instytutu Sportu przypominające o kilku podstawowych założeniach Programu SKS. Mamy świadomość, że dla większości nauczycieli poniższe kwestie są oczywiste, ale doświadczenia zgromadzone podczas wizytacji zajęć sugerują, że w wielu przypadkach jest inaczej.

  1. Zajęcia sportowe muszą być prowadzone 2 razy w tygodniu.

  2. Grupa ćwiczebna musi się składać z min. 15 uczestników zapisanych do grupy.

  3. Nauczyciele są zobowiązani do wgrania skanów/zdjęć zgód rodziców/opiekunów w dzienniku SKS. Ze względu na zbliżający się termin wdrożenia RODO, ostateczny termin to 31 maja. Po jego upływie będą wyciągane konsekwencje wobec nauczycieli, którzy nie wywiążą się z tego zadania.

  4. Wszyscy uczestnicy programu muszą wykonać testy sprawnościowe 2x w roku. Czas na to wprowadzenie testów w dzienniku SKS upływa 31 maja. Dnia 18 maja Instytut Sportu automatycznie uruchomił testy nauczycielom, którzy tego dotychczas nie zrobili. Ponadto, rozpoczęliśmy nowy test nauczycielom, u których status testu jest „przeterminowany” (upłynął 21-dniowy termin na uzupełnienie testu). Prawidłowy wysłany test ma status „zarchiwizowany”, a w kolumnie wysłany widnieje „tak”.

  Pismo do nauczycieli z Instytutu Sportu


  Poniżej przedstawiamy kilka istotnych informacji dotyczących Programu SKS. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi!

  WIZYTACJE ZAJĘĆ
  Ze względu na nieprawidłowości wykryte podczas wizytacji zajęć, przypominamy, że w przypadku odwołania zajęć należy pozostawić stosowną informację na portierni i/lub w sekretariacie szkoły oraz odwołać zajęcia w dzienniku elektronicznym. Wyjścia na zawody czy turnieje nie mogą być uwzględniane jako zajęcia SKS. W Decyzji Ministra Sportu i Turystyki jest jasno określone, że nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia zajęć 2 razy w tygodniu w jednostkach 60-minutowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę stałej częstotliwości zajęć (np. raz w tygodniu po 2 godziny), ale decyzję w tej sprawie podejmuje operator krajowy – Instytut Sportu-PIB i do niego prosimy kierować wnioski o wyrażenie zgody.

  W każdej szkole powinna być ogólnodostępna informacja o prowadzonych zajęciach z uwzględnionymi dniami i godzinami zajęć. W związku z tym prosimy o rozwieszenie w szkole plakatów SKS (wersje w formacie pdf wysyłaliśmy Państwu mailowo, są również dostępne na stronie www.lszs.pl). Zostaną również przygotowane zindywidualizowane plakaty dla naszego województwa, wkrótce prześlemy je mailowo.

  UZUPEŁNIANIE DZIENNIKA
  W związku z licznymi brakami w dzienniku elektronicznym informujemy, że mają Państwo czas na uzupełnienie zaległości (tematy i obecności za miesiące: styczeń – marzec) do 7 maja. Jest to spowodowane koniecznością pełnej sprawozdawczości i zamknięcia rozliczeń finansowych za poprzednie miesiące.

  Od maja czas na uzupełnienie i edycję danych zajęć będzie wynosił 21 dni, np. zajęcia prowadzone w dniu 8 maja można uzupełnić/edytować do dnia 29 maja br. Po tym terminie ta możliwość zostanie zablokowana. Mamy nadzieję, że zmobilizuje to Państwa do systematycznego uzupełniania dziennika. Z naszej strony zapewniamy pełne wsparcie techniczne i merytoryczne.

  WGRYWANIE ZGÓD
  Uwzględniając prośby wielu nauczycieli termin wgrywania skanów zgód został przedłużony do dnia 31 maja. Mają Państwo dodatkowy miesiąc, ale informujemy, że nauczyciele, którzy nie wywiążą się z zadania, w czerwcu będą mieli zablokowane dzienniki.

  TESTY SPRAWNOŚCIOWE
  Przypominamy, że mają Państwo czas na realizację testów do 30 maja, ale w przypadku gdy rozpoczną Państwo test wcześniej, pozostaje 21 dni na wprowadzenie i edycję wyników w rozpoczętym teście. Należy również zwrócić uwagę na prawidłowe wykonywanie prób oraz pomiarów. Mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie zweryfikować wszystkich, ale zależy nam na jak najbardziej rzetelnych wynikach. Niestety spotkaliśmy się z przypadkami, gdy uczestnicy wykonywali zwis na drążku na prostych ramionach lub byli mierzeni i ważeni w obuwiu, jeansach i bluzach. Prosimy więc o zapoznanie się z instrukcjami przed przystąpieniem do testów.

  Pismo do nauczycieli z Instytutu Sportu


  Bardzo ważne i pilne!

  Ze względu na wejście w życie Ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, uprzejmie informujemy, że Łódzki Szkolny Związek Sportowy ma obowiązek sprawdzenia w Rejestrze sprawców na tle seksualnym wszystkich osób zatrudnionych w ramach Programu SKS, nawet jeśli są to nauczyciele na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą.

  W zwiazku z powyższym zobowiązujemy Państwa do jak najszybszego wypełnienia i przesłania e-mailem na adres sks@lszs.pl krótkiego FORMULARZA z danymi niezbędnymi do sprawdzenia danej osoby w Rejestrze sprawców na tle seksualnym.
  W dniu 26.02.2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi przy ul. Czernika 1/3 odbyła się konferencja pt. "Zajęcia SKS wracają do łódzkich szkół" dotycząca realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy w województwie łódzkim w 2018 roku.

  W konferencji udział wzięli: Monika Płaczkowska - Specjalista ds. Marketingu i Promocji Projektów Sportowych w Instytucie Sportu - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, Sylwester Pawłowski - Prezes Łódzkiego SZS, Mariusz Kuświk - Dyrektor Biura Łódzkiego SZS oraz Wojciech Ulatowski - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi.

  Podczas konferencji przedstawiono założenia i cele Programu, podsumowanie działania Programu w pierwszej edycji w 2017 roku oraz prognozy i cele na 2018 rok.

  W województwie łódzkim planujemy objąć programem wszystkie 177 gmin. W ramach programu utworzone zostaną 1024 grupy ćwiczebne w 650 szkołach. Zajęcia poprowadzi ponad 900 nauczycieli a weźmie w nich udział prawie 19 tysięcy uczestników.

  Łódzki Szkolny Związek Sportowy po raz drugi został operatorem wojewódzkim programu.

  Relacja w TV TOYA
  Informacja UMŁ
  Relacja w Radiu Łódź  Zapraszamy do odwiedzenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach gdzie zajęcia SKS prowadzi p. Katarzyna Pluskota-Jasicka zobacz  Informujemy, że zamieściliśmy aktualną listę realizatorów programu SKS.
  Prosimy o sprawdzenie czy jesteście Państwo w zaktualizowanej bazie oraz czy zgadza się numer umowy, którą otrzymaliście w przesłanym e-mailu.
  W przypadku jakichkolwiek niezgodności prosimy o pilny kontakt z Biurem ŁSZS.  Zachęcamy Dyrekcję szkoły w której prowadzone są zajęcia do umieszczenia na stronie szkoły logo i baneru Programu SKS.
  Warto się pochwalić uczestnictwem w Programie SKS!

  Szczegóły  Informujemy że ruszyła platforma SKS.
  W związku z licznymi zmianami w systemie, prosimy o zapoznanie się z instrukcją korzystania z systemu. Instrukcje zostały opracowane w dwóch wersjach (nauczyciel kontynujący i nauczyciel nowy).
  Przekazujemy również pismo z Instytutu Sportu dotyczące zmian w Dzienniku SKS.
  Szczegóły

  Prosimy o zaplanowanie 70 godzin zajęć w programie tak aby zajęcia odbywały się do drugiej połowy listopada  Łódzki Szkolny Związek Sportowy przedstawia szczegółową dokumentację (w zakładkach powyżej - Program SKS, Dokumenty zgłoszeniowe, Dokumenty rozliczeniowe) dotyczącą realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy w 2018 roku.

  UWAGA!
  Zwracamy się z prośbą o bardzo dokładne zapoznanie się z dokumentacją oraz Regulaminem Programu.

  Ze względu na konieczność utworzenia ponad 1000 grup ćwiczebnych oraz szczegółową analizę nadsyłanych dokumentów zgłoszeniowych, wszelkich informacji telefonicznych o Programie będziemy udzielać tylko i wyłącznie w uzasadnionych i wyjątkowych sytuacjach.


Copyright © 2008-2017 Łódzki Szkolny Związek Sportowy | Projekt: Wojtek Ulatowski
Wszelkie prawa zastrzeżone