Łódzki Szkolny Związek Sportowy

90-542 Łódź, ul Żeromskiego 115 | tel. 42 630 73 45 | tel. 42 630 73 46 | faks 42 630 73 42
lszs@lszs.pl| dzialsportu@lszs.pl | ksiegowosc@lszs.pl | orlikowa@lszs.pl
PEKAO S.A. 39 1240 3073 1111 0010 3838 1260

Animator Sportu Dzieci i Młodzieży

Łódzki Szkolny Związek Sportowy informuje, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs dotyczący realizacji programu "KLUB".
Program skierowany jest bezpośrednio do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych (program "KLUB" zastępuje dotychczas realizowany program "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży").
Program dotyczy między innymi: wynagrodzenia szkoleniowców, zakupu sprzętu sportowego, organizacji obozów sportowych.

Poniżej zamieszczamy wyciąg z warunków konkursu MSiT.

I. Głównymi celami programu są:
1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży, 5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy
lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Program "KLUB” będzie realizowany poprzez dofinansowanie podstawowych elementów wpływających na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Główne warunki realizacji:
1) program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia 2016 roku,
2) dofinansowanie może być przeznaczone dla szkoleniowca (trenera, instruktora, nauczyciela wf), który prowadzi zajęcia sportowe w klubie wyłącznie z dziećmi i młodzieżą szkolną do 18 roku życia,
3) stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca w programie wynosi 6000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego) - w obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców,
4) kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego lub organizacji obozu sportowego w dowolnej proporcji finansowej (którego uczestnikami mogą być wyłącznie dzieci i młodzież do 18 roku życia) wynosi 4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego),
5) łączna kwota wnioskowanej dotacji w ramach Programu KLUB nie może przekroczyć 10 000 zł – w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 zł w przypadku klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję,
6) kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskodawcy w roku poprzedzającym złożenie wniosku w naborze nie może przekroczyć kwoty 300 tys. zł (brutto) - do wniosku należy dołączyć stosowny bilans finansowy za ostatni rok obrachunkowy oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności wnioskodawcy za rok poprzedzający złożenie wniosku,
7) wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu),
8) wymagane jest przedstawienie informacji o ilości sekcji sportowych funkcjonujących w klubie,
9) wymagane jest przedstawienie informacji o liczbie dzieci i młodzieży w klubie do 18 roku życia w podziale na:
b) posiadających licencje zawodnicze polskich związków sportowych,
c) nie posiadających licencji,
d) będących członkami kadry narodowej,
10) wymagane jest przedstawienie informacji o udziale wnioskodawcy w systemie współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej zawierającej w szczególności liczbą punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku poprzedzającym złożenie wniosku,
11) w przypadku zaplanowania zakupu sprzętu sportowego, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia w załączniku nr 2a do wniosku specyfikacji kompletu sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia szkolenia sportowego.

Ogłoszenie MSiT

UWAGA!!!


Wnioski programu składamy do

MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI!!!


Copyright © 2008-2014 Łódzki Szkolny Związek Sportowy | Projekt: Wojtek Ulatowski
Wszelkie prawa zastrzeżone